REGULAMIN PORZĄDKOWY ZSO NR 6 W GDAŃSKU

 1. Wszyscy członkowie społeczności ZSO nr 6 powinni przestrzegać Statutu Szkoły.
   
 2. Wszyscy członkowie społeczności ZSO nr 6 mają obowiązek przestrzegać przepisów BHP.
   
 3. Wszystkich obowiązuje czysty i schludny ubiór. Kurtki i płaszcze uczniowie zobowiązani są pozostawiać w szatni.
   
 4. Uczniowie gimnazjum zobowiązani są do zmiany obuwia w okresie jesienno-zimowym (od PIERWSZEGO października do 30 kwietnia). Obuwie na zmianę musi posiadać płaską przeciwpoślizgową podeszwę.
   
 5. Po zakończonych zajęciach uczniowie gimnazjum sprowadz  ani są do szatni przez nauczyciela mającego z nimi ostatnie w danym dniu zajęcia. Odbiór okryć wierzchnich i obuwia z szatni odbywa się w jego obecności.
   
 6. Wszystkich uczniów ZSO nr 6 obowiązuje posiadanie przy sobie ważnej legitymacji szkolnej, którą winni okazywać na żądanie pracowników szkoły.
   
 7. Bez zgody Dyrekcji ZSO nr 6 nie wolno wprowadzać na teren Szkoły osób niebędących jej uczniami. Osoby dorosłe, również rodzice uczniów, będą wpuszczane przez obsługę Szkoły,
  a każdorazowe wejście i wyjście zostanie odnotowane w księdze „Wejść i Wyjść”, znajdującej się
  w portierni. 

   
 8. Uczniów obowiązuje zakaz wychodzenia poza budynek Szkoły bez opieki nauczyciela, przed zakończeniem zajęć szkolnych w danym dniu.
   
 9. W trakcie przerw międzylekcyjnych lub wyjść poza budynek Szkoły uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli dyżurujących lub nauczycieli, z którymi opuścili budynek szkolny.
   
 10. Uczniowie mają obowiązek stosować się do poleceń nauczycieli i pracowników Szkoły.
   
 11. Na teren Szkoły nie wolno wnosić: niebezpiecznych narzędzi, broni, alkoholu i wszelkiego rodzaju używek.
   
 12. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu, używania e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych używek i środków odurzających.
   
 13. Podczas zajęć lekcyjnych uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych komunikatorów, które na czas prowadzenia zajęć powinny być wyłączone. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, gdy – na polecenie nauczyciela – wspomniane urządzenia zostaną wykorzystane do celów edukacyjnych. 
   

Konsekwencje naruszania ustaleń porządkowych

1.      Używanie telefonów komórkowych i innych komunikatorów na lekcji będzie skutkować zdeponowaniem urządzenia w sekretariacie szkoły, sporządzeniem notatki służbowej przez nauczyciela, powiadomieniem wychowawcy ucznia i poinformowaniem rodziców o sytuacji i możliwości odbioru depozytu.

2.       Nieprzestrzeganie zakazów wymienionych w poprzednich punktach będzie skutkować obniżaniem oceny
z zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania będącym częścią składową Statutu Szkoły.

Kontakt:

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

VI Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 6

ul. Głęboka 11
80-759 Gdańsk
telefon (Liceum): +48 58-346 38 21
telefon (Gimnazjum): +48 58 346 38 12

fax: +48 58-346 38 21

Tu jesteśmy:

 

 

 

 

 

 

 

Zastępstwa na bieżący dzień. 

Po kliknięciu na kartę zastępstwa wyświetlają sę w osobnej zakładce przeglądarki. Sprawdzaj każdorazowo datę wyświetlanego dnia. W sytuacji braku zastępstw na dany dzień wyświetlają się dane z poprzednich tygodni!!!

 

        

 

 

 

 

Free Joomla! template by Age Themes