REGULAMIN WYJŚĆ, WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

REGULAMIN WYJŚĆ,  WYCIECZEK SZKOLNYCH

KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

 

OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDAŃSKU

(VI Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 6 )

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,   poz. 578).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne

(Dz. U. Nr 57, poz. 358).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

(Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu

(Dz. U. Nr 145, poz. 1624).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18, poz. 102).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752).

 

 

§ 1

 

Zasady ogólne

 

 

 1. Wyjścia, wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
  1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
  2. poznawanie kultury i języka innych państw,
  3. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
  4. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
  5. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
  6. podnoszenie sprawności fizycznej,
  7. poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
  8. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
  9. przeciwdziałanie patologii społecznej,
  10. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
 4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 5. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 6. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:
  1. wycieczki integracyjne - przeznaczone wyłącznie dla uczniów klas pierwszych (wycieczki te, powinny mieć charakter krajoznawczo-turystyczny);
  2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne- nie wymagają od  ich uczestników specjalnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego;
  3. wycieczki przedmiotowe - organizowane dla uzupełnienia obowiązkowego programu nauczania w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;
  4. imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne oraz obozy naukowe;
  5. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne - w których udział wymaga od uczestników   przygotowania kondycyjnego i  umiejętności  specjalistycznych  w  tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem.

§ 2

Organizowanie  wyjścia/ wycieczki

 

 

1.  Wycieczki na dany rok szkolny planuje wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący w danej klasie.

2. Planowane wyjścia i wycieczki należy zgłosić dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły w następujących terminach: wyjście klasowe – 4 dni  przed terminem, wycieczka wielodniowa- 2 tygodnie przed wyjazdem, wycieczka zagraniczna – miesiąc przed terminem

3.  Termin wycieczki szkolnej zatwierdza Dyrektor szkoły lub jego zastępca.

4.  Wycieczka lub impreza klasowa może się odbyć pod warunkiem, że weźmie w niej udział co najmniej 80 %  uczniów.

5.  Na udział ucznia w wycieczce innej klasy zgodę wyraża wychowawca klasy.

6.  Przed wyjazdem na wycieczkę/imprezę kierownik wycieczki (wychowawca) powinien przedstawić jej uczestnikom i ich rodzicom cel wycieczki, program, harmonogram, regulamin wycieczki oraz zasady BHP.

7. Wymagana dokumentacja dotycząca wycieczki powinna zawierać:

a) kartę wycieczki z  oświadczeniem kierownika i opiekunów

b) harmonogram wycieczki/imprezy 

c) listę uczestników wycieczki  (co najmniej dwa egzemplarze)

d) pisemne oświadczenie rodziców

e) podpisany regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki

f) rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu

g) potwierdzenie, iż uczniowie zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia

h)zawiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny (przygotowuje kierownik wycieczki zagranicznej)

8.Pełna dokumentacja wycieczki przedstawiana jest dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły w następujących terminach:

 1. kierownik krajowej  kilkudniowej - co najmniej tydzień przed rozpoczęciem wycieczki.
 2. kierownik wyjścia/ wycieczki  jednodniowej - co najmniej 2 dni przed terminem wycieczki, aktualną listę uczestników w dniu wyjścia.

 

9. Wycieczka krajowa może odbyć się po uzyskaniu akceptacji  dyrektora lub wicedyrektora.

10. Wycieczka  zagraniczna może odbyć się po uzyskaniu  zgody dyrektora i   organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

11.Kopię karty wycieczki i listy uczestników należy pozostawić w szkole, natomiast oryginał kierownik zabiera ze sobą na wycieczkę/wyjście.

12.Po zakończeniu wycieczki kierownik (wychowawca) dokonuje rozliczenia finansowego wycieczki.

§ 3

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

 

 1. Na wycieczce o charakterze zajęć w terenie opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu.
 2. Wyjście w teren poza budynek szkoły i boiska szkolnego, nauczyciel odnotowuje w zeszycie znajdującym się w sekretariacie szkoły.
 3.  Na wycieczce organizowanej poza teren szkoły:

a) w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji opiekę nad grupą nie przekraczającą 30 uczniów sprawuje co najmniej jedna osoba.

b) przy korzystaniu ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów,

c)  w przypadku wycieczki turystyki kwalifikowanej (wodna, narciarska, górska,          rowerowa itd.) 1opiekun na 10 uczniów

Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywały.

 1. Zasady organizacji wycieczek kwalifikowanych określają stosowne przepisy, które winny być przestrzegane.
 2. Na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR i TOPR wszystkie wydarzenia turystyczne i sportowe powinny być zgłoszone do tych instytucji, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia.
 3. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania sie warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.
 4. Treningi na terenach górskich, poza trasami narciarskimi i turystycznymi, powinny odbywać się z udziałem górskiego przewodnika turystycznego.
 5. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
 6. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania sie w razie nieszczęśliwego wypadku.
 7. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 
 8. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 12 lat i posiadają kartę rowerową.
 9. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.
 10. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 11. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 12. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie wycieczki miejscu.

 

§ 4

Obowiązki kierownika wycieczki

1.  Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

 1. opracowanie programu i harmonogramu wycieczki;
 2. terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe rozliczenie;
 3. zapoznanie wszystkich uczestników wycieczki z regulaminem wycieczki, z zasadami BHP oraz z zasadami postępowania w razie wypadku;
 4. uzyskanie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) na wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną;
 5. zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie;
 6. określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;
 7. nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;
 8. zorganizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki;
 9. dokonywanie podziału zadań wśród uczestników;
 10. informowanie dyrektora szkoły o przebiegu trwającej wycieczki oraz natychmiast informować o zaistniałych wypadkach i pojawiających się problemach
 11. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
 12. dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu;
 13. w przypadku wycieczki autokarowej kierownik zobowiązany jest zgłosić wyjazd autokaru wycieczkowego na policję 2 dni przed wyjazdem w celu kontroli technicznej pojazdu i stanu trzeźwości kierowcy.

2.Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.

§ 4

Obowiązki opiekuna wycieczki

 1. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:
  1. sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami;
  2. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;
  3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
  4. nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom;
  5. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika;
  6. sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed wyruszeniem uczestników z każdego miejsca pobytu, w trakcie trwania wycieczki /imprezy i po przybyciu do punktu docelowego.

2. Jeżeli na wycieczce któryś z uczniów ulegnie wypadkowi, opiekunowie mają obowiązek udzielić podstawowej  I pomocy, wezwać karetkę pogotowia oraz poinformować o zdarzeniu rodziców ucznia. Dodatkowo o zdarzeniu należy poinformować Dyrektora szkoły oraz szkolnego inspektora d.s. BHP.

3. Jeżeli wypadkowi na wycieczce ulegnie opiekun wycieczki, to po powrocie z wycieczki ma on obowiązek poinformować o zdarzeniu Dyrektora szkoły oraz szkolnego inspektora d.s. BHP. Jeżeli jego stan zdrowia na to nie pozwala, o zdarzeniu powinien powiadomić jeden z opiekunów lub świadek zdarzenia.

§ 5

Obowiązki uczestników wycieczki

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpielisk).
 1. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem.
 2. Uczestnik wycieczki podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania ich poleceń.
 3. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do poleceń opiekunów, pilota i kierowców.
 4. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz napojów alkoholowych, w tym także piwa.
 5. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów. W przypadku wyjazdu zagranicznego uczestnicy zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami, zasadami i zwyczajami panującymi w danym kraju.
 6. Ewentualne wyjście na dyskotekę i powrót z niej odbywa się grupą, pod opieką opiekuna. Podczas trwania dyskoteki uczestników obowiązuje zakaz wychodzenia z niej, poza ściśle określonymi i wyjątkowymi przypadkami, uzgodnionymi z opiekunami.
 7. Każdorazowe wyjście na plażę oraz kąpiel w akwenie (jeżeli taka możliwość zaistnieje) może nastąpić wyłącznie pod nadzorem, a także za wiedzą i zgodą opiekunów. Uczestnicy wycieczki, na plaży przebywają w miejscu wskazanym przez opiekuna.
 8. Uczestnicy bez zgody i nadzoru opiekunów nie mogą korzystać ze sprzętu pływającego.
 9. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach określonych przez kierownika wycieczki.
 11. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00. Po godzinie 23.00 w miejscu zakwaterowania obowiązuje cisza bezwzględna.
 12. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu zakwaterowania. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 13. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące uczestnikiem wycieczki zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych lekarstw, legitymacji szkolnej, bądź ważnego paszportu, a także stosownego obuwia i odzieży. Uczestnik DRASTYCZNIE nie przygotowany do wycieczki może być odesłany do domu nawet z miejsca zbiórki.
 14. Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki na koszt rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice (prawni opiekunowie) zostaną również obciążeni kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował ucznia.
 15. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów).
 16. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać regulaminu wycieczki, stanowiącego  lub szczegółowego regulaminu opracowanego dla danej wycieczki/imprezy.

 

 

§ 6

Przepisy końcowe

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez Dyrektora Zespołu. Listę tych uczniów wychowawca przekazuję wskazanemu przez wicedyrektora nauczycielowi.
 2.  Kierownik wycieczki może zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.
 3.  W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 4. W zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa, nieuregulowanych niniejszym dokumentem, obowiązują przepisy wymienione w podstawie prawnej.

 

 

 

 

Załączniki:

 

1. KARTA WYCIECZKI LO I GIM

2. ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ

3. REGULAMIN  WYCIECZKI    

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ KRAJOWĄ/ZAGRANICZNĄ

 

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wycieczkę zagraniczną

 

____________________________ organizowaną w dniach:___________________

trasa wycieczki

 

1. __________________________                             ______________________________

      imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna*                                                    czytelny podpis

 

2. __________________________                             ______________________________

      imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna*                                                     czytelny podpis

 

Wyrażam/nie wyrażam również zgodę (y) na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z regulaminem wycieczki zamieszczonym na odwrocie.

 

B. Informuję, że syn/córka*:

 • choruje na przewlekłe choroby:                                                    TAK                       NIE[1]

…………………………………………………………………………………………………..

 • zażywa na stałe leki                                                                         TAK                       NIE*

…………………………………………………………………………………………………..

 • jest uczulony/a*                                                                                TAK                       NIE*

…………………………………………………………………………………………………..

 • jak znosi jazdę autokarem                                                                             DOBRZE              ŹLE*
 • inne uwagi

…………………………………………………………………………………………………..

C. Dane osobowe uczestnika

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania:………………………………………………………………………

3. Telefony: ……………………………………          ……………………………………………

                         komórkowy rodziców/prawnych opiekunów                                        komórkowy uczestnika

 

               

 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam ……………………………………………

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania

 

______________________                           ____________________________________

                       data                                                                 czytelny podpis uczestnika wycieczki

 

 

 

          

 

 

 

 

   REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ (KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ)

                                                                                                               

 1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpielisk).
 2. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem.
 3. Uczestnik wycieczki podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania ich poleceń.
 4. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do poleceń opiekunów, pilota i kierowców.
 5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz napojów alkoholowych, w tym także piwa.
 6. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów. W przypadku wyjazdu zagranicznego uczestnicy zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami, zasadami i zwyczajami panującymi w danym kraju.
 7. Ewentualne wyjście na dyskotekę i powrót z niej odbywa się grupą, pod opieką opiekuna. Podczas trwania dyskoteki uczestników obowiązuje zakaz wychodzenia z niej, poza ściśle określonymi i wyjątkowymi przypadkami, uzgodnionymi z opiekunami.
 8. Każdorazowe wyjście na plażę oraz kąpiel w akwenie (jeżeli taka możliwość zaistnieje) może nastąpić wyłącznie pod nadzorem, a także za wiedzą i zgodą opiekunów. Uczestnicy wycieczki, na plaży przebywają w miejscu wskazanym przez opiekuna.
 9. Uczestnicy bez zgody i nadzoru opiekunów nie mogą korzystać ze sprzętu pływającego.
 10. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.
 11. Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach określonych przez kierownika wycieczki.
 12. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00. Po godzinie 23.00 w miejscu zakwaterowania obowiązuje cisza bezwzględna.
 13. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu zakwaterowania. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 14. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące uczestnikiem wycieczki zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych lekarstw, legitymacji szkolnej, bądź ważnego paszportu, a także stosownego obuwia i odzieży. Uczestnik DRASTYCZNIE nie przygotowany do wycieczki może być odesłany do domu nawet z miejsca zbiórki.
 15. Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki na koszt rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice (prawni opiekunowie) zostaną również obciążeni kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował ucznia.
 16. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów).

 

 

………………………………………                                   …………………………………

podpis rodzica lub prawnego opiekuna                                                         podpis uczestnika         

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ

 

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ mojej córki ………………………………………………….

 

z klasy …………………….. na wycieczkę do ……………………………….. w dniu / w dniach …………………………..

 

1) ………………………………………           ……………………………………             …………………………..

     ( imię i nazwisko matki / opiekunki )              ( numer telefonu)                                              (podpis )

 

2) …………………………………….            ……………………………………..            ……………………………

     ( imię i nazwisko ojca / opiekuna )                    (numer telefonu)                                            (podpis )

 

B. Jednocześnie informuję, że syn / córka:

* choruje/ nie choruje* na przewlekłe choroby………………………………………………………

* jest uczulony ( a ) / nie jest uczulony ( a )…………………………………………………………

* dobrze/ źle znosi jazdę autokarem…………………………………………………………………

* inne uwagi………………………………………………………………………………………….

C. Dane kontaktowe

- adres zamieszkania: …………………………………………………………………………...

- telefon domowy wraz z numerem kierunkowym: …………………………………………….

- seria i numer paszportu: ………………………………………………………………………

  

Wyrażam / nie wyrażam * zgodę ( y ) na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją 
i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika

wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.

Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce.

 

 

                                                                                                             .………………………………….

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna)

 

 

Oświadczam, że są mi znane zasady i przepisy dotyczące uczestnictwa mojego dziecka w/w wycieczce (imprezie turystycznej). W przypadku stwierdzenia, że moje dziecko spożyto alkohol, narkotyki lub inne zabronione substancje lub stworzy to zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych uczestników, zobowiązuję się osobiście, na własny koszt odebrać dziecko. /data/ /podpis rodzica / opiekuna

 

 ………………………………………………                                         ……………………………………………..

              miejscowość, data                                                                                                  podpis rodzica

 

* właściwe podkreślić

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] niepotrzebne skreślić; w przypadku odpowiedzi TAK, wymienić jakie.

 

Bieżące zastępstwa: 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

VI Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Helu
Gimnazjum nr 6
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94

ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk
telefon (Liceum): +48 58-346 38 21
telefon (Gimnazjum): +48 58 346 38 12

fax: +48 58-346 38 21

FACEBOOK: https://www.facebook.com/zso6gdansk/

Free Joomla! template by Age Themes