Regulamin Stołówki Szkolnej

Formularz umowy korzystania z obiadów do pobrania:

w formacie DOXC

 

Znalezione obrazy dla zapytania odtw formacie ODT

 

Znalezione obrazy dla zapytania pdf w formacie PDF

 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W GDAŃSKU

 

Postanowienia ogólne

& 1

 1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni ( ajenta).
 3. Stołówka zapewnia wydawanie posiłków w formie gorących obiadów. Obiad jest dwudaniowy z napojem.
 4. Posiłki przygotowywane na miejscu przez ajenta , zgodnie z zasadami służb sanitarnych oraz systemu HACCP.

Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

& 2

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są :
 • Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdańsku wnoszący opłaty indywidualne oraz których dożywianie refunduje MOPR, Wydział Rozwoju Społecznego lub inne upoważnione podmioty
 • Pracownicy szkoły

&3

 1. Podstawą do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest zawarcie umowy o korzystanie z obiadów z ajentem przygotowującym posiłki. Wzór umowy stanowi załącznik 1 do regulaminu.
 2. Umowy mogą być zawierane na okres jednego roku szkolnego.

 

Wydawanie posiłków

& 4

 1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy zatrudnieni przez ajenta.
 2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.
 3. Jadłospis na dany tydzień wywieszany jest na tablicy informacyjnej w stołówce szkolnej.
 4. W przypadku skróconych lekcji godziny wydawania obiadów będą dostosowane do godziny kończących się zajęć.
 5. Obiady wydawane są na podstawie karty obiadowej opracowanej przez ajenta i wydanej uczniowi.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia karty należy ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub ajentowi.

Odpłatność za obiady

& 5

 

 • Opłata wnoszona przez ucznia za posiłek jest równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego do jego przygotowania- od 12. 02.2018 r. – 3,90 zł za jeden obiad.

 

 1. Opłata za korzystanie z obiadów dla nauczycieli i pracowników szkoły nie będących nauczycielami kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt przygotowania posiłku, uwzględniając :
 • Koszty surowca zużytego do przygotowania posiłku,
 • Koszty wynagrodzenia pracowników,
 • Składki naliczane od tych wynagrodzeń,
 • Koszty opłat za najem stołówki,
 1. Opłaty za korzystanie z posiłków są uaktualniane przed rozpoczęciem roku szkolnego, nie później niż do 30 sierpnia.
 2. Opłaty za obiady można dokonać wyłącznie na wskazany w umowie nr rachunku bankowego ajenta, z którym dyrektor szkoły podpisał umowę na prowadzenie działalności. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.
 3. Informacje dotyczące nr konta bankowego ajenta, informacje określające terminy wpłat i wysokość umieszczone będą również na tablicy informacyjnej w stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 4. Termin płatności za obiady to przedostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca za miesiąc następny.
 5. Za datę płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy ajenta. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, ze uczeń nie będzie mógł korzystać z posiłków do czasu uregulowania płatności.
 6. Rodzic odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu.
 7. Dokonując wpłat, nie pomniejszamy ich o nieobecności dziecka , które dopiero mają nastąpić.
 8. W związku ze wzrostem kosztów przygotowania posiłków i cen surowców ajent może podwyższyć opłatę za obiady przedstawiając dyrektorowi szkoły kalkulację uzasadniającą wzrost opłat.

 

Odwołanie obiadów

 

& 6

 

 • W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku  (posiadającego kartę obiadową), odliczeniu podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy  dzień nieobecności. W celu odliczenia opłat za posiłek  powiadomienie musi być zgłoszone do godziny 9.00 danego dnia telefonicznie ajentowi prowadzącemu żywienie. Nr telefonu ajenta umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej. Przy zgłoszeniu rezygnacji należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę i datę rezygnacji.

 

 1. Należność za odwołane obiady zostanie zaliczona na poczet wpłat za następny miesiąc ( wskazany jest wcześniejszy kontakt z ajentem)
 2. W przypadku planowanego wyjścia , wycieczki szkolnej w porze wydawania posiłków rezygnację z obiadów zgłasza uczeń , a w przypadku klas I-IV wychowawca klasy.
 3. Wszystkich odpisów można dokonać tylko w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia.

Zasady zachowania w stołówce

& 7

 1. Uczeń po wejściu do stołówki pokazuje pracownikowi stołówki kartę obiadową.
 2. Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejce.
 3. Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce
 4. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny, zgodnie z grafikiem dyżurów.

& 8

 1. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:
 • Zachowanie czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,
 • Kulturalnego spożywania posiłków,
 • Zachowanie ciszy podczas spożywania posiłków,
 • Używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem
 1. Zabrania się w stołówce szkolnej:
 • Pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i opiekunów prawnych
 • Wnoszenia własnych naczyń, sztućców i środków spożywczych,
 • Popychania, szarpania, biegania
 • Niszczenia mienia stołówki,
 • Korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefonów, tabletów, laptopów

& 9

 1. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę klasy oraz rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Postanowienia końcowe

&10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej , decyduje dyrektor szkoły.

Free Joomla! templates by AgeThemes